NVvHS.nl

Kynologisch instructeur Gehoorzaamheid (diploma NvVHS)

Cursusnummer: KIG 1 of KIG 2

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep:
Deze opleiding is bestemd voor zowel de assistent- als de gevorderde instructeur die lesgeeft in gehoorzaamheid. Hoofdoel van deze opleiding is dat alle instructeurs in een ‘team’ functioneren.
Aanbevolen vooropleiding: Geen.
Aanbevolen praktijkervaring:
– Een eigen hond hebben opgeleid
– We verwachten van de vereniging dat alle deelnemende instructeurs ongeveer 1 jaar hebben lesgegeven of hebben ‘meegelopen’ met een aantal groepen (puppy’s, jonge honden en gevorderden) tijdens de wekelijkse lessen. NB: als NIET aan de aanbevolen praktijkervaring kan worden voldaan en de vereniging wenst (om wat voor redenen dan ook) de cursist wenst in te schrijven; dient men contact op te nemen met de cursusleiding van de NVvHS.

Omschrijving van de opleiding
Veel hondenbezitters gaan naar een kynologenvereniging of en kynologenclub (hondenschool) om hun hond te socialiseren op te voeden of te trainen. Ze verwachten van de instructeurs die op het veld staan:
– Dat zij en hun hond op een veilige manier les krijgen van een instructeur die een opleiding heeft gevolgd;
– Dat ze bij de instructeur terecht kunnen met vragen over: opvoeding en verschillende aanleermethoden; verzorging van hun hond; hondensporten, exameneisen van de vereniging; gedrag, persoonlijke adviezen, enzovoorts.

Maar of je nu wel of niet als instructeur zelf honden hebt opgevoed of zelfs op wedstrijden prachtige resultaten hebt behaald; les- of instructie geven is een heel ander vak. Dit vak kun je niet alleen van een papiertje leren oftewel met enkel een theoretische opleiding. Instructief coachen is een zaak (naast de theorie die je cursisten verwachten dat je die beheerst) van met mensen en honden om kunnen gaan. In het kort komt het erop neer dat je kunt:
– Enthousiasmeren =
Zorgen dat iedereen met een goed gevoel de les verlaat
– Faciliteren =
Mensen en honden aandragen wat ze van de instructeur verwachten
– Positief corrigeren =
Ombuigen van negatief naar positief menselijk gedrag en vooral naar de hond(en)

Onze opleiding voor instructeur bestaat daarom per lesdag uit een half dagdeel theorie (+ behandeling huiswerk en stageopdrachten) als een half dagdeel praktijk. (NB: ook al onze bijscholingen zijn op dit principe gebaseerd.)

De insteek van de NVvHS is dat we bij de opleiding zoveel mogelijk persoonlijke aandacht geven aan iedere cursist waarbij ‘teamwork’ en het leren met- en van elkaar centraal staat. Daarom kunnen maximaal 12-14 cursisten deelnemen aan een opleiding en zijn er vanaf 7-8 cursisten doorgaans 2 docenten aanwezig per lesdag. Tijdens de lessen laten we de theorie in de vorm van discussie en argumentatie de revue passeren. Dan pas komt vast te staan welke methoden we juist ‘wel’, welke we ‘som’ en welke we ‘zeker nooit’ zullen gebruiken.

Doelen
– Ontwikkel een zelf-kritische manier van coachend lesgeven binnen het instructeursteam van de vereniging
– Weet wat je eigen sterke- en (iets) minder sterke punten zijn en weet wanneer je een collega in gaat schakelen
– Weet hoe je overkomt op je cursisten en enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier
– Dynamisch lesgeven staat in onze opleiding centraal (hoe geef je dat vorm en vooral ‘Waarom!?’)

Duur van de opleiding 1* (cursusnummer dig 1)
De cursus Diploma Instructeur Gehoorzaamheid (DIG) beslaat 6 lesdagen en 1 dag voor het examen; totaal 7 dagen.

Duur van de opleiding 2* (cursusnummer dig 2)
De cursus Getuigschrift Instructeur Gehoorzaamheid (GIG) beslaat 6 dagen en wordt afgesloten met het uitreiken van een getuigschrift.

* Verschil opleiding 1 en 2
Onze ervaring heeft uitgewezen dat een aantal verenigingen eigen motieven hebben om een opleiding ‘juist wel’ of ‘juist niet’ met een examen af te willen sluiten. Dit is de reden dat wij 2 opleidingen aanbieden. Overigens geldt dat wij bij beide opleidingen de organiserende vereniging keuzes aanbieden bij de praktijkoefeningen.

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie. ‘s Middags (dagdeel 2) geven we praktijkles aan een aantal cursisten van de eigen vereniging. We besluiten de opleiding met een evaluatie en het uitreiken van de diploma’s of de getuigschriften.

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het doorlezen en leren van het lesboek en het maken van diverse opdrachten. De tijd voor het doorlezen, leren en maken van opdrachten wordt geschat op ongeveer 2-4 uur per cursusdag. NB: het maken van de opdrachten mogen in 2 – 3-tallen (= aan te bevelen) gedaan worden.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats en aanvangstijden cursussen
Plaats: zoals op pagina 1 is vermeld, huurt de NVvHS geen (centrale) externe (dure) locatie in. Onze ervaring heeft geleerd dat mensen zich het meest natuurlijk gedragen in een eigen omgeving; met eigen handlers en honden. Ook zijn wij van mening dat het efficiënter en effectiever is dat 1 of 2 docenten zich verplaatsen in tegenstelling dat 6 of meer cursisten zich ongeveer 100 kilometer (of meer) begeven naar een plaats die voor hen volkomen vreemd is.

Kortom: de NVVHS komt naar jullie toe!!

Aanvangstijden:
onze lestijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur met tussentijds ‘s morgens en ‘s middags een korte koffie / thee pauze; voor de lunchpauze houden we een uurtje aan. Zie verder het lesprogramma. En! Natuurlijk stemmen we de tijden af met de organiserende vereniging. En! Natuurlijk kennen we na afloop van elke lesdag een korte evaluatie zodat we samen weer ‘Op één lijn’ zitten. NB: inloop tijdens de opleiding is van 09.00 tot 09.00 uur; we starten gewoon om 09.00 uur!

OPLEIDINGSELEMENTEN OPLEIDING
In de opleiding komen (globaal) de volgende (belangrijkste) onderdelen aan bod: NB: niet limitatief en zeker niet in volgorde van belangrijkheid.

Theorie Praktijk Praktijk
Wat zijn jouw doelen als instructeur Wat verwachten je cursisten van jou Lesgeven en hoe doe je dat
Rassenkennis (plaatjes) Wat verwacht je van je cursisten Samenwerken met collega’s
Hoe leren mensen en honden Hoe kom je over op je cursisten Shapen in de praktijk
Shapen Veiligheid en wat is dat dan Maatwerk leveren
Didactiek en communicatie Eenduidige examenbeoordeling Conditioneren: mensen en honden
Ziektes, parasieten en EHBO Dynamisch lesgeven Probleemoplossing
Veiligheid PPP systeem Slecht nieuws gesprekken
Gedrag herkennen (video) Spelletjes: de zin en de onzin Wie wordt de nieuwe instructeur
Samenwerken en doorverwijzen Waar kijk je naar Wat zie je wat een ander niet ziet
Zelfredzaamheid van de cursist Omgaan met wedstrijdspanning Wat is ‘trainen’ eigenlijk

prijs en aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging
Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.